Algemene voorwaarden

Op inschrijven voor en deelname aan de activiteiten en workshops bij Knutselatelier Zuidplas zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder lees je er alles over.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de deelnemer, waaronder wordt verstaan de persoon die zich inschrijft voor het volgen van een workshop. De docent is degene die de workshop geeft. Knutselatelier Zuidplas wordt in deze algemene voorwaarden KZ. Een inschrijving of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Inschrijving

a. Een inschrijving voor een workshop via de website, via de e-mail of via een dm/pb op social media is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van KZ.
b. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.
c. Per workshop of cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen de vier en acht deelnemers per activiteit, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
d. Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen.
e. KZ bevestigt een inschrijving die is gedaan per e-mail.
f. Als een workshop volgeboekt is, kan iemand zich (met volledige naam en telefoonnummer) opgeven voor de wachtlijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen of zoveel aanmeldingen binnenkomen dat een extra workshop of cursus ingepland kan worden, dan informeert KZ de personen op de wachtlijst, op volgorde van inschrijving.

3. Deelnamekosten

Bij inschrijving gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld. In de prijs zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. KZ behoudt zich het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen. Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

4. Betaling

a. De deelnemer betaalt na inschrijven, wanneer de workshop voldoende deelnemers heeft, via een digitaalverzoek aan KZ de deelnamekosten.
b. KZ behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
c. Wanneer een opdrachtgever de offerte accepteert verstuurt the WORK-SHOP de opdrachtgever een factuur met betrekking tot het workshoparrangement.

5. Annulering door en verhindering van de deelnemer

Bij annulering gelden de volgende regels in verband met de inkoop van materialen, is de deelnemer bij annulering – na betaling van de deelnamekosten:
a. tot 2 weken voor aanvang van de workshop: 75% van de deelnamekosten verschuldigd aan KZ.
b. korter dan een week voor aanvang van de workshop 100% van de deelnamekosten verschuldigd aan KZ.

Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf e-mail aan knutselatelierzuidplas@puurfloor.nl te geschieden. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de deelnemer deze persoon bij KZ uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

6. Annulering door KZ

a. KZ behoudt zich het recht voor bij vier of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.
b. KZ behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

8. Vervanging van de docent

KZ is te allen tijde gerechtigd een door een docent te vervangen door een andere docent.

9. Aansprakelijkheid van de deelnemer

Gereedschap dat ter beschikking staat van deelnemers blijft te allen tijde eigendom van KZ. Materialen die ter beschikking staan van deelnemer blijven te allen tijde eigendom van KZ, behalve wanneer een vooraf aan het gebruik overeengekomen vergoeding door de deelnemer aan KZ is betaald . De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap. Door de deelnemer aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van KZ zullen worden verhaald op de deelnemer, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

10. Aansprakelijkheid van KZ

a. KZ is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop, tenzij KZ opzet of grove schuld kan worden verweten.
b. Indien KZ op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshopkosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

11. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door KZ voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KZ is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

12. Materialen

KZ is ten alle tijden gerechtigd om voorgestelde materialen voor workshops aan te passen, mits KZ hiervoor een passend alternatief biedt. Aan getoonde materialen op foto’s en voorbeelden kunnen door deelnemer geen rechten worden ontleend.

13. Communicatie

a. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatie tussen deelnemer en KZ, is KZ niet aansprakelijk, tenzij KZ opzet of grove schuld kan worden verweten.
b. De administratie van KZ geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer of opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

14. Klachten

a. De deelnemer dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten aan de directeur van KZ. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.
b. Eventuele klachten aangaande de betaling dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.
c. Als een deelnemer naar oordeel van KZ hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan houdt KZ zich het recht voor om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshopdag(en).

15. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KZ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door KZ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.